top of page

TEMARI ESPECÍFIC

pngwing_edited.png

Clica sobre cada TEMA i entra al seu contingut

Temari del categoria de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part específica) (B1).

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32 i 34.

 

 

Tema 1no entra al concurs oposició

Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents al servei públic i valors relacionats amb les actuacions dels servidors públics. El dret de la ciutadania a una bona administració i a serveis públics de qualitat.

 

Tema 2no entra al concurs oposició

La llei de transparència i l’accés a la informació pública a Catalunya: la informació pública i el dret d’accés; límits i accés parcial a la informació pública: principis, límits al dret d’accés, proporcionalitat i temporalitat.

 

Tema 3no entra al concurs oposició

Dades de caràcter personal i dades especialment protegides. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. Tipus d’infraccions i la seva prescripció. Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: definició i funcions.

 

Tema 4no entra al concurs oposició

Marc constitucional: estructura i funcions dels òrgans que integren el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial. Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del Parlament, el Consell d’Europa i la Comissió Europea.

 

Tema 5no entra al concurs oposició

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets i deures de l’àmbit civil i social, tipologia de les competències. El Govern de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya: funcions, composició i organització.

 

Tema 6no entra al concurs oposició

Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya: estructura administrativa dels departaments, les unitats directives i l’organització administrativa territorial. La competència administrativa. El sector públic de la Generalitat: consorcis, fundacions i empreses públiques.

 

Tema 7no entra al concurs oposició

El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i drets relatius als mitjans electrònics. Administració electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions.

 

 

Tema 8no entra al concurs oposició

Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Organització del treball. Selecció de personal, contractació i període de prova. Concursos de canvi de destinació. Modificacions substancials de condicions de treball.

 

Tema 9no entra al concurs oposició

Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris, llicències, retribucions bàsiques i complementàries, supòsits de suspensió del contracte i tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: activitats compatibles.

 

Tema 10no entra al concurs oposició

L’Estatut Bàsic de l’empleat públic: Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Deures de l’empleat públic: codi de conducta, principi ètics i principis de conducta del empleats públics. La igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya: plans d'igualtat de dones i homes del sector públic i polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública.

 

Tema 11no entra al concurs oposició

La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d’accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia professional. Definició i utilitat dels equips de protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. Funcions del servei de prevenció i salut laboral. Competències i facultats dels comitès de seguretat i salut laboral

 

Tema 12no entra al concurs oposició

Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l’Administració de la Generalitat.

 

Tema 13

Legislació en matèria d'igualtat. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: principis i competències. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no- discriminació. La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

 

Tema 14

La immigració a Catalunya: marc general i causes. La integració social i el risc d'exclusió social. Acollida de persones nouvingudes. La pluralitat religiosa i de creences. Immigració, mercat laboral, educació i la immigració des de la perspectiva de gènere. La legislació en matèria d'estrangeria.

 

Tema 15

La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Tema 16

Les famílies: concepte i funció. Les polítiques socials de protecció a les famílies. Models familiars. Tipologies de trencament familiar. Famílies reconstituïdes. Reagrupament familiar.

 

Tema 16

Les famílies: concepte i funció. Les polítiques socials de protecció a les famílies. Models familiars. Tipologies de trencament familiar. Famílies reconstituïdes. Reagrupament familiar.

Tema 17

El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Protocols d'actuació contra el maltractament a infants i adolescents. La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària.

Tema 18

Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família. El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.

Tema 19

Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció. Prevenció.

Tema 20

Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. L'acolliment familiar i l'adopció. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

Tema 21

L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.

Tema 22

El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tema 23

El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius.

Tema 24

Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. L'avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics . Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius. L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social.

Tema 25

Les funcions de l'equip tècnic en la jurisdicció de menors. Els programes d'assessorament tècnic: finalitat, persones destinatàries, objectius, metodologia, l'informe. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La composició, l'organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

Tema 26no entra al concurs oposició

L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

Tema 27no entra al concurs oposició

La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors i la normativa reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.

Tema 28

El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres acolliment. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva. El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: objectius, estructura, fases i avaluació. Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.

Tema 29no entra al concurs oposició

L'atenció als joves extutelats. Objectiu general. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.

Tema 30

Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.

Tema 31no entra al concurs oposició

Habilitats parentals. Avaluació. Estratègies de promoció de les habilitats i les competències parentals. Metodologia per al desenvolupament de models parentals adequats per a infants i joves.

Tema 32

Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una vessant de salut mental, detecció i derivació. La violència domèstica. La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i agressors, individualment i socialment. La intervenció en fills de dones en situació de violència masclista. Prevenció i intervenció educativa. La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals.

Tema 33no entra al concurs oposició

Dinàmica de grups. Etapes de l'evolució d'un grup. Els rols dins del grup. El lideratge. Tipologies de lideratge. Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua. Característiques, objectius i metodologia.

Tema 34

Habilitats comunicatives. Tipologia de comunicació. Assertivitat. La comunicació assertiva: elements i estratègies per a fomentar-la. Escolta activa: fases, recursos i nivells.

Tema 35no entra al concurs oposició

La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a la població infantil i juvenil.

bottom of page