top of page

TEMARI GENERAL

pngwing_edited.png

Clica sobre cada TEMA i entra al seu contingut

Temari del cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (part general) (grup A, subgrups A1 i A2, respectivament).

La convocatòria la pots trobar en aquest enllaç:

RESOLUCIÓ PRE/3976/2022, de 16 de desembre

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives no versaran sobre la part general del temari. Només versaran sobre una selecció de temes de la part específica del temari (veure la part específica en cada cas).

* No obstant això, s’ha de tenir en compte, en el cas del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat, la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

art 7 (LLEI 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat.)

 

Accés del personal interí i en règim temporal a l'especialitat d'educació social

 

1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l'accés a l'especialitat d'educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s'ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d'oposició, resten exempts dels temes específics d'educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l'àmbit de la Generalitat.

 

2. El personal en règim temporal que no superi els processos selectius esmentats en l'apartat 1 cessa, d'acord amb les necessitats dels serveis, en el seu càrrec a l'Administració de la Generalitat

 

 

Tema 1

1.1 Transparència i accés a la informació pública: principis generals.

1.2 Regulació de la transparència en l'activitat pública.

1.3 Accés a la informació pública.

1.4 Sistema de garanties de la transparència.

 

Tema 2

2.1 Protecció de dades de caràcter personal.

2.2 Normativa de protecció de dades.

2.3 La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'administració.

2.4 El registre d'activitats de tractament.

2.5 El delegat i delegada de protecció de dades.

2.6 Infraccions i sancions.

 

Tema 3

3.1 Marc constitucional.

3.2 Principis.

3.3 Drets i deures fonamentals de les persones.

3.4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i competències.  

3.5 Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 4

4.1 Organització de l'Administració i del sector públic.  

4.2 L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.  

4.3 Els departaments, tipologia de les unitats directives que els composen.

 

Tema 5

5.1 El concepte d'Administració pública.

5.2 El principi de legalitat.

5.3 Les potestats administratives: formes d'atribució i classes.  

5.4 Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública.

5.5 Regim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

5.6 Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

 

Tema 6

6.1 L'acte administratiu: concepte i classes.

6.2 La motivació i la forma de l'acte administratiu.

6.3 El silenci administratiu.

6.4 L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals.

6.5 L'executivitat de l'acte administratiu.

6.6 La notificació i publicació de l'acte administratiu.

6.7 La invalidesa dels actes administratius.

6.8 La convalidació.

 

Tema 7

7.1 El procediment administratiu: concepte i principis.

7.2 Els interessats i interessades en el procediment administratiu.

7.3 El procediment administratiu comú.

 

 

Tema 8

8.1 La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici.

8.2 La revocació dels actes administratius.

8.3 Els recursos administratius: objecte i classes.

8.4 El control jurisdiccional de l'Administració pública.

 

Tema 9

9.1 La contractació pública.

9.2 Classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració.

9.3 La contractació electrònica.

 

Tema 10

10.1 Potestat inspectora de les administracions públiques.

10.2 Potestat sancionadora de les administracions públiques.

10.3 Procediment sancionador.

 

Tema 11

11.1 Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

11.2 Àmbits de responsabilitat patrimonial.

 

Tema 12

12.1 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

12.2 Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica.

12.3 El contingut dels pressupostos.

12.4 El cicle pressupostari.

12.5 Els ingressos.

12.6 L'execució de les despeses del pressupost.

12.7 Les modificacions pressupostàries.

12.8 El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 13

13.1 Classes de personal.

13.2 Ordenació dels cossos i categories professionals.

13.3 La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal i provisió de llocs de treball.

13.4 Situacions administratives. Grau personal.

 

Tema 14

14.1 Drets del personal.

14.2 Deures del personal.

14.3 Incompatibilitats.

14.4 Avaluació de l'acompliment.

14.5 Règim disciplinari.

14.6 Mesures d'igualtat per raó de gènere.

 

Tema 15

15.1 Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris  i funcionàries públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió del deure de perseguir delictes.

15.2 La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció.

15.3 Delicte de falsedat. 

 
bottom of page