top of page

TEMARI ESPECÍFIC

Temari del cos de diplomatura, educació social de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

pngwing_edited.png

Clica sobre cada TEMA i entra al seu contingut

La convocatòria la pots trobar en aquest enllaç:

RESOLUCIÓ PRE/3976/2022, de 16 de desembre

Tema 1

Legislació en matèria d'igualtat. El Protocol que desplega el deure d'intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

 

Tema 2

La immigració a Catalunya: marc general i causes.

 

Tema 3

La integració social i el risc d'exclusió social. Acollida de persones nouvingudes. La pluralitat religiosa i de creences. Immigració, mercat laboral, educació i la immigració des de la perspectiva de gènere.

 

Tema 4

Codi ètic de les persones professionals de l’educació social.

 

Tema 5

El sistema públic dels serveis socials a Catalunya. La cartera de serveis socials. Prestacions del sistema públic: serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

 

Tema 6

El sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Especificitats del sistema català de protecció a la infància i l'adolescència.

 

Tema 7

La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública: atenció a la infància i l'adolescència. Els serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats. L'atenció, la prevenció i la promoció social. L'atenció grupal, la participació social i l'acció comunitària.

 

Tema 8

Factors de risc en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors protectors en l'entorn personal, familiar i social de l'infant o adolescent. Factors de resiliència en la infància i l'adolescència, i en la família.

Tema 9

El desemparament d'infants i adolescents. Situacions de desemparament. Procediment de desemparament. Concepte de tutela i de guarda. La tutela de l'infant i l'adolescent en situació de desemparament. La guarda de fet, la guarda judicial i la guarda protectora.

 

 

Tema 10

Indicadors de risc per a la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Tipologies de maltractament infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractament. L'abús sexual a infants i adolescents. Conductes constitutives d'abús sexual. Diagnòstic i intervenció. Prevenció.

 

 

Tema 11

L'acolliment familiar i l'adopció. L'atenció residencial a la infància i l'adolescència en situació de desemparament. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

 

 

Tema 12

L'atenció no residencial a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament. La intervenció dels professionals en la valoració, actuació i atenció d'infants i adolescents en risc. Seguiment i intervenció en les famílies amb infants i adolescents en risc.

 

 

Tema 13

El menor en conflicte social. El menor d'edat amb conductes antisocials. La responsabilitat penal.

 

 

Tema 14

Actuacions previstes a l'ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals: amb menors de 14 anys, i amb majors de 14 i menors de 18 anys. Mesures previstes al sistema de protecció. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

 

 

Tema 15

El consum de substàncies addictives i els seus efectes sobre la salut. Altres conductes addictives. La prevenció i l'assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència.

 

 

Tema 16

Problemes psicològics internalitzants i externalitzants. Símptomes, detecció i derivació. Infants i adolescents amb trastorns cognitius.

Tema 17 no entra al concurs oposició

Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents. L'avaluació del risc de reincidència.

 

 

Tema 18no entra al concurs oposició

El Codi penal: principis i estructura.

 

 

Tema 19no entra al concurs oposició

El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes.

 

 

Tema 20no entra al concurs oposició

La població penitenciària: drets i deures. Els beneficis penitenciaris. L'educació social en el sistema penitenciari català: el programa marc d'educació social. El projecte curricular.

 

 

Tema 21no entra al concurs oposició

L'actuació educativa institucional dels centres educatius de justícia juvenil: el projecte educatiu del centre. El projecte educatiu individualitzat del menor. La tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d'actuació.

 

 

Tema 22no entra al concurs oposició

Els programes generals d'intervenció: el programa de preparació de permisos, el programa de sortides programades, el programa de prevenció de suïcidis, el programa d'intervenció en règim tancat, i els programes de competència psicosocial. Sistema d'avaluació i motivació.

 

 

Tema 23no entra al concurs oposició

Els programes d'atenció especialitzada en els centres penitenciaris: el programa d'intervenció en conductes addictives, el programa d'intervenció en conductes d'agressió sexual, el programa d'intervenció en delictes violents, i el programa d'intervenció en conductes de violència de gènere.

 

 

Tema 24no entra al concurs oposició

La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i la normativa reglamentària de desenvolupament. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura.

Tema 25

El projecte educatiu dels centres residencials del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: finalitat i característiques, contingut i estructura. El programa marc en els centres acolliment. El programa marc en els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència. El programa marc dels centres residencials d'educació intensiva.

 

 

Tema 26

El projecte educatiu individualitzat (PEI) en els centres del sistema de protecció a la infància i l'adolescència: objectius, estructura, fases i avaluació.

 

 

Tema 27

Els drets i deures dels infants i adolescents que viuen en centres respecte del funcionament del centre, les relacions i la intimitat, la salut, l'educació, el dret bàsic, i els deures administratius i legals.

 

 

Tema 28

L'atenció als joves extutelats. Els programes de suport: el programa d'habitatge, el programa d'inserció sociolaboral, el programa de suport econòmic, el programa d'acompanyament jurídic i el programa de suport psicològic. Definició i objectius. Marc jurídic.

 

 

Tema 29

Les condicions dels infants per a ser acollits o adoptats. Les condicions d'idoneïtat de les famílies candidates i la seva valoració. L'acoblament. La construcció del vincle. El seguiment. La xarxa d'institucions col·laboradores.

 

 

Tema 30

Protecció contra la victimització a infants i adolescents. Marc legal de la protecció pública davant la victimització a infants i adolescents. Formes de victimització. Conseqüències de la victimització.

 

 

Tema 31

Estratègies d'intervenció socioeducativa amb persones que han comés delictes violents. Intervenció amb persones que presenten conductes de violència autodirigida. Autolesions en infants/adolescents des d'una vessant de salut mental, detecció i derivació.

Tema 32 
La violència masclista: àmbits, avaluació del risc, i intervenció amb víctimes i agressors, individualment i socialment. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Prevenció i intervenció educativa. 

 

Tema 33 
La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i individuals. 

 

Tema 34 no entra al concurs oposició
Estratègies d'intervenció en el grup: grups socioterapèutics, grups socioeducatius i grups d'ajuda mútua. Característiques, objectius i metodologia. 

 

Tema 35 
La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa en infants i adolescents. Recursos socioeducatius adreçats a la població infantil i juvenil. 

 
 
 
 
 

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre aquesta part del temari: temes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 35 de la part específica.

 

 

 

 

* No obstant això, s’ha de tenir en compte, en el cas del cos de diplomatura, educació social, de la Generalitat, la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

art 7 (LLEI 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat.)

 

Accés del personal interí i en règim temporal a l'especialitat d'educació social

 

1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l'accés a l'especialitat d'educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s'ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d'oposició, resten exempts dels temes específics d'educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l'àmbit de la Generalitat.

 

2. El personal en règim temporal que no superi els processos selectius esmentats en l'apartat 1 cessa, d'acord amb les necessitats dels serveis, en el seu càrrec a l'Administració de la Generalitat

bottom of page